ErikHolmlund.se


 

Umeå stadsförsamling 2005-2017

Min sista arbetsplats har varit Umeå stads församling där jag började 1 februari 2005. Där har jag trivts både med arbetet och arbetskamrater, både i Umeå stads centrala distrikt och Västerslätt.

Det kändes otänkbart för mig att sluta när jag fyllde 65 år och jag var ytterst tacksam när jag fyllt 67 att få förlängda förordnanden med heltidstjänst fram till 6 juni 2017, det år som jag fyller 70. Detta säger något om att jag trivts på min arbetsplats.

Jag har haft fantastiskt fina chefer i Håkan Holmlund och Kenneth Nordgren, samt mina arbetsledare Inger Lundberg, Lena-Mari Öhfjäll, Ingela Forslund, Anders Sandberg och Ragnhild Pelo.

Under alla dessa år så har arbetet med gudstjänster och kyrkliga handlingar varit det centrala. För mig har sakramenten varit viktiga, dopet och nattvarden. Jag har helst av allt velat tjänstgöra i mässans sammanhang. Jag har även haft ett särskilt ansvar för ett antal äldreboenden, samt bibelundervisning i olika bibelstudiegrupper.

Under årens lopp har det också blivit många begravningar. En naturlig följd av detta har blivit mitt engagemang i sorgearbete i de olika sorgegrupperna som vilat på Umeå stadsförsamling.

Jag har gillat att få vara med i förändringsarbetet i församlingen, både när vi som försöksförsamling testat nya kyrkoboksförslag, men också från insidan sett hur det nya pastoratet där sex församlingar bildat ett storpastorat. Här har jag beundrat Kenneth Nordgren som lyckats med den bedriften.

Kenneth Nordgren har även stöttat mig och gett mig mandat att under två år höll i rodret för Jesusmanifestationen här i Umeå.

Jesus är det namn som betytt mycket för mig och under mina bibelstudier så har jag gärna fokuserat studierna av gamla testamentet just kring att finna Jesus i bibeltexterna. Vi har bl a haft tre bibeldagar med studier av första, andra och tredje Moseboken med syfte att finna Jesusförutsägelser i dessa böcker.

Under många år har jag besökt Öppen gemenskap, där jag sett det som en viktig uppgift att finnas till för de som sökt sig in i den gemenskapen.

När nationaldagen blev helgdag 2005, så har jag den dagen velat ha en ekumenisk förbönsgudstjänst just den dagen, då vi fått be för vårt land och vår stad. Varje år har vi hållit till i Västerslättskyrkan. Min sista gudstjänst 6 juni 2017 blev också en ekumenisk förbönsmässa i Västerslättskyrkan. Jag hade valt att tjänstgöra tillsammans med Liza Lundkvist vid den mässan.

Sammanfattningsvis vill jag uttrycka min stora tacksamhet till Umeå stads församling och mina chefer, arbetsledare och arbetskamrater för de år jag fått tjänstgöra där. Det har för mig varit en fin arbetsplats, där jag fått vara med om så mycket positivt fram till min sista arbetsdag.

Vem är Erik Holmlund?

Predikobibliotek 

Vår trädgård